Band 88
Jösners Töns vertällt

Jösners Töns vertällt

 

Inhalt:

 

 • Vorwort                                                                                       
 • Vörnewegg                                                                                 
 • Utt mien Lääwen un utt miene Famillje
 • Utt mien Lääwen
 • Vader häff’t sägg
 • Ick dröff
 • Ne verflicksten Dagg för Jösners Dina
 • „Backe, backe Kuchen“
 • Denn hilligen Hahn van Ollismann
 • Vreenske Karmisse
 • Utt de ollen Tieden
 • Dat Peerd bi de Buurn in de vergangene Tied
 • De olle Schooltied in de Buurschup Wennewick in’t Ächterkapsel van Vreene
 • Buuren-Froulöö frooger
 • Noabers, de wann gar nich wied, bi Pleseer un Noot in olle Tied
 • „Unna kümp“
 • Ohme Hennerk un seine Uulenspeegelereijen
 • Meeggossen Bernd
 • Landlööpers, Tippelbröers, Schoijers un Herümlööpers
 • Geburtstage, Brudlachten, Jubiläen
 • Magister Elling – 60 Joahr
 • Dat 75-jöahrige
 • O watt, o watt!
 • 80 Joahr
 • Schippers Bernd wött 100 Joahr
 • Brudlachtsnöögen
 • „Tweespänning“
 • To de Silwer-Brudlachte van Toni un Heinz Wilbring
 • To ’t Inschadd’n in’t Öllerhuss
 • Äier-Jubiläums-Pröätken
 • Volks-Wieshäiten, Spröckskes, Rieme, Gebääde
 • Lachen und Singen 81 Fröjde un Humor
 • Bückwaiten-Sinn-Spröckskes
 • Landlööpige Uttdrücke utt usse Büürte
 • Achtergründiges utt’t olle Buurnhuss
 • Volks-Wieshäiten un andere Spröckskes
 • N paar Paarungen
 • Denn kläinen Geernegroot
 • De Buuren-Littenij
 • Watt’n Spill, watt’n Spill in usse Tied!
 • Platt, dat is noch watt!
 • Eers starwen . . . un dann vearwen?
 • Wintertagg – Mäidagg, Stillen Frijdagg – Poasken
 • Erntedank
 • Mama – Mami – Moder
 • Hohnerpröätken
 • Christ
 • An Sünte-Kloas
 • Bääden vör’t „Moosääten“
 • Advent“ – Watt hätt dat?
 • Advents-Leed
 • Hochtiedstoafel-Gebääd to de Brudlachte
 • Dischgebäät
 • Döhnkes
 • Allerläj kläin Gräj
 • Nachtuhlerijen
 • Dat schwoore Grummelschuur
 • De Buur un sien nijen Knecht
 • Schmuggelgeschichte up’t Oldenkotte
 • Nich up de Mund follne
 • Ne Vreensken Buur mett ’ne Bulle noa Möönster
 • Pleseerige Dinge 134 Gardinenprääke, Berrrekaste un Stöwweken
 • Plattdütschke Leedkes un Pröätkes

 

HIER BESTELLEN